TJ Internacionál Petrovice

Inter Petrovice
Areály - návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO ZAŘÍZENÍ

 

 

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

 

1. Základní ostanovení

- 1. TJ Internacionál Petrovice u Karviné, se sídlem Petrovice u Karviné č. 841 IČ: 44 73 85 52 jako provozovatel sportovního zařízení vydává tento návštěvní řád.

- 2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků a sportovců, kteří vstupují do prostor zařízení, a to zejména za účelem sledování sportovního utkání či obdobné sportovní akce, či za účelem využívat hřiště ke sportovní činnosti a sportům, ke kterým jsou určeny.

- 3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.

- 4. Každý návštěvník a sportovec svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

- 5. Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní sportovní akce bude osoba odlišná od provozovatele zařízení.

 

2. Vstup a pobyt v areálu

- 1. Vstupovat a pobývat v zařízení mohou návštěvníci a sportovci pouze na základě řádně zakoupené a předložené vstupenky, průkazu či obdobného dokladu opravňujícího ke vstupu a pobytu v zařízení. (neplatí pro osoby, které navštíví restauraci (bufet) v době, kdy se v areálu nepořádá jakékoliv sportovní utkání, avšak vstup na hrací plochy v areálu je bez svolení předsedy klubu či jeho zástupců zakázán)

- 2. Na požádání pořadatelské služby, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků Policie ČR je návštěvník povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, případně obdobným dokladem. Návštěvník nebo sportovec, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu, je povinen bezodkladně opustit prostory zařízení. V opačném případě bere na vědomí, že bude z prostor zařízení vyveden.

- 3. Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jenž upravují provoz zařízení, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

- 4. Každý návštěvník a sportovec vstupující do zařízení souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do zařízení.

 

3. Povinnosti návštěvníků a sportovců v areálu

- 1. Každý návštěvník a sportovec je povinen chovat se v prostoru zařízení tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nezpůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce.

- 2. Každý návštěvník a sportovec je povine dodržovat nařízení a pokyny pořádkové či bezpečnostní služby, příslušníků Městské policie, Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod.

- 3. Při pobytu v zařízení je návštěvník povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k tomu vyhrazených a určených.

- 4. Hřiště je možné využívat pouze ke sportovní činnosti a sportům, ke kterým jsou určeny. Je zakázáno na hřiště donášet další věci, kromě sportovních potřeb.

- 5. Každý návštěvník a sportovec je povinen dodržovat nařízení a pokyny správce a je nutné respektovat hodinový rozpis tréninkové a zápasové činnosti.

 

4.Zákazy

- a) vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít

- b) vnášet a konzumovat alkohol, drogy či jiné toxické látky

- c) vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek

- d) vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky např. hrací plocha

- e) házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky

- f) používání otevřeného ohně

- g) ničit zařízení a jeho vybavení

- h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení

- i) pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající sportovní akce bez povolení pořádající organizace

- j) odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

- k) kola a motorová vozidla je možné odstavit pouze ve vymezených prostorech

- l) vodění psů a dalších domácích zvířat

- m) na sedačkách určených pouze k sezení je zákaz stání, skákání, sezení na opěradle a boční časti, dále vkládání předmětů, prstů, (či jiných částí těla) do prostoru sklápění

 

5. Pořadatelská služba

- 1. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pořadatelské službě.

- 2. Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelné označení.

- 3. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena, a k bezproblémovému průběhu sportovní akce.

- 4. Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR.

 

6. Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

- 1. Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků sportovišť.

- 2. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci nebo odpovědné osobě v areálu.

- 3. Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor zařízení, a to na jakoukoli dobu.

- 4. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce).

 

7. V naléhavých případech volejte telefonicky

Evropské číslo tísňového volání 112

Záchranná služba 155

Policie 158

Městská policie 156

Hasiči 150

 

Tento návštěvní řád nabývá platnost: 14.7.2009
VV TJ Internacionál Petrovice
Předseda TJ : Jiří Helvín

Další zápasy:  
Aktuální výsledky

Ostatní výsledky a tabulky
ČMFS, ofisport.cz

web © 2006-23 Pasza (Sznapka Pavel)